Дискусионните лидери вземат активно участие по време на груповите сесиите на доброволни начала. Това са хора, които имали или имат малък бизнес, готови са да споделят своя опит и специфични знания в някои от следните области: психология, продажби, маркетинг, финанси и счетоводство, банково инвестиране. Те желаят да помогнат на участниците да се развиват и да подобрят икономическо състояние както на себе си и своето семейство, така и на общността в която живеят.

По време на програмата „Бизнес алтернативи“ дискусионните лидери водят дискусията за една или повече седмици по една или повече теми в зависимост от своите знания, умения и интереси. Дискусионните лидери ръководят втората 90-минутна част от сесията, като в първите 45 минути разгръщат обсъждане около конкретен бизнес казус който въвежда темата, а в следващите 45 минути помагат на участниците да разберат важността на дадена дейност в развитието на успешен бизнес. Тяхната важна роля е да помогнат на участниците да разберат как да приложат наученото в техния бизнес. Те отделят няколко часа за да подготвят дискусията за съответната втора част за седмицата и са налични да отговарят на въпроси на участниците и ги подкрепят като са достъпни на електронна поща и телефон.